SUBSIM Radio Room Forums

SUBSIM Radio Room Forums (https://www.subsim.com/radioroom/index.php)
-   Wolfpack (https://www.subsim.com/radioroom/forumdisplay.php?f=277)
-   -   Commands in swedish (https://www.subsim.com/radioroom/showthread.php?t=247285)

Fanders 11-11-2020 06:50 AM

Commands in swedish
 
Hej!

Jag och ett par vänner spelar detta spel ibland, där jag brukar vara kapten på skutan. Jag älskar simulatorspel, och tar det gärna ett steg längre än vad själva spelet erbjuder rent digitalt.
Jag har tex fixat ett mekaniskt tidur, räknesticka, ritverktyg och utskriven manouvering board på papper. Jag tror ni fattar grejen!

Nu till min fråga!

Jag tycker det är vansinnigt roligt att slänga mig med korrekta kommandon när jag har befälet över båten, och läser gärna gamla tyska manualer för hur man ska operera ubåten. Men jag har svårt att hitta ekvivalenta kommandon på svenska! Det vore skitkul om någon kunnig person kunde delge de kommandon man använde på den tiden, på svenska!

Aktungbby 11-11-2020 10:28 AM

Quote:

Originally Posted by Fanders
Not!

Me and a couple of friends play this game sometimes, where I tend to be the captain of the ship. I love simulator games, and i'd love to take it a step further than what the game itself offers purely digitally.
For example, I have fixed a mechanical timer, calculator, drawing tool and printed manouvering board on paper. I think you get this thing!

Now for my question!

I think it's insanely fun to throw me with the correct commands when I'm in command of the boat, and like to read old German manuals on how to operate the submarine. But I find it difficult to find equivalent commands in Swedish! It would be a blast if some knowledgeable person could share the commands they used at the time, in Swedish!
Fanders is offline Report Post

Lykke til from an ol Norwegian :arrgh!:

Pisces 11-11-2020 11:45 AM

Quote:

Originally Posted by Fanders (Post 2706270)
Hej!

Jag och ett par vänner spelar detta spel ibland, där jag brukar vara kapten på skutan. Jag älskar simulatorspel, och tar det gärna ett steg längre än vad själva spelet erbjuder rent digitalt.
Jag har tex fixat ett mekaniskt tidur, räknesticka, ritverktyg och utskriven manouvering board på papper. Jag tror ni fattar grejen!

Nu till min fråga!

Jag tycker det är vansinnigt roligt att slänga mig med korrekta kommandon när jag har befälet över båten, och läser gärna gamla tyska manualer för hur man ska operera ubåten. Men jag har svårt att hitta ekvivalenta kommandon på svenska! Det vore skitkul om någon kunnig person kunde delge de kommandon man använde på den tiden, på svenska!

Just to provide the community a service and translate it. Let Google do it.

Quote:

Hey!

Me and a couple of friends play this game sometimes, where I usually captain the ship. I love simulator games, and would love to take it a step further than what the game itself offers purely digitally.
For example, I have fixed a mechanical timer, calculator, drawing tools and printed maneuvering board on paper. I think you get the point!

Now to my question!

I think it is insanely fun to throw myself with correct commands when I have command of the boat, and I like to read old German manuals for how to operate the submarine. But I have a hard time finding equivalent commands in Swedish! It would be great fun if some knowledgeable person could share the commands used at the time, in Swedish!
[edit] Not bad Google! It's actually readable very well.

Sorry Fander. I don't speak a word Swedish.

Ledsen Fander. Jag talar inte ett ord svenska.

Fanders 11-14-2020 08:14 AM

Haha! The google translating of my swedish text turned out quite alright! :arrgh!:


All times are GMT -5. The time now is 07:10 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 1995- 2022 Subsim®
"Subsim" is a registered trademark, all rights reserved.